dentendre@dentendre.hu

Telefon: +36-70/383-5562

1054. Budapest, Bank u. 6. (Térkép)

Garancia vállalási feltételek

Az ÁSZF 5-6. pontja tartalmazza, amely kiollózva a következő:

5.1. Vállalkozó az általa készített rögzített-, valamint kombinált fogművekre, illetve kivehető fogsorokra rendeltetésszerű használat esetén 2 (kettő) év jótállást vállal.

5.2. Fogsor alábélelésre és törésjavításra 1 (egy) hónap, ideiglenes koronákra és hidakra 3 (három) hónap a jótállási idő.

5.3. Ideiglenesen beragasztott hidakra garanciát NEM vállalunk!

5.4. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített munkák szájban történő rögzítésével a teljesítést kifogástalan minőségben elfogadta, ezzel a jótállási idő kezdetét veszi.

5.5. Vállalkozó az általa készített és Megrendelő által elfogadott, a munka jellegéből adódóan szükséges próbák során (az adott paciens, a Megrendelőt képviselő kezelő-fogorvos és a Vállalkozót képviselő fogtechnikusi hármas részvételével) kialakított minőségi és esztétikai közös nevező létrejöttével, a fogművek szájban történő végleges rögzítése által megkezdett használat után esztétikai kifogást (pl. szín, forma) nem fogad el.

5.6. Vállalkozó a saját maga által elkészített-, illetve az adott munkákkal kapcsolatban megbízott alvállalkozók munkáira vállal jótállást. Az esetlegesen jogos minőségi kifogás kijavítása mellett, a páciens egyéb felmerülő költségeit nem áll módjában megtéríteni. A páciens és az orvos közötti jogvita Vállalkozóra át nem terhelhető, Vállalkozó kizárólag a Megrendelővel áll jogviszonyban.

6. A minőségi kifogások intézése

6.1 Megrendelő - a kezelés időtartamára vele jogviszonyban álló páciens részéről felmerülő, a Vállalkozó által elkészített munkával kapcsolatos - minőségi kifogás esetén köteles a paciens által közölt tényeket változatlanul, jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyv felvételére a 49/2003 (VII.30.) GKM. rendelet szabályai vonatkoznak. A kifogás bejelentéséről köteles haladéktalanul értesíteni Vállalkozót, illetve átadni részére a jegyzőkönyv egy példányát (4. számú melléklet). Vállalkozó a kifogásolt munka állapotáról való meggyőződése után írásban nyilatkozik arról, hogy a hiba oka melyik fél felelősségi körébe tartozik.

6.2. A Vállalkozó felelőssége

- a megrendelő által pontosan kitöltött munkalapon rögzített megrendeléstől eltérő munka készítéséből adódó hiba, például ha szóló koronát kértek a munkalapon, de híd érkezett.

- a munkának a lenyomatból készült mintától való eltérés miatti hiba, például ha a korona széle eláll, vagy rövidebb.

- a megrendelő által vett harapástól való eltérés miatti hiba, például ha rés van az antagonista felé, vagy jelentős emelés tapasztalható.

- a felhasznált anyagok hibájából-, minőségéből-, az önhibából be nem tartott technológiai folyamatokból eredő hiba, például ha rendeltetésszerű használat mellett eltörik egy híd.

- a megrendelt fogszínkulcs szerinti fogszíntől, illetve személyes fogszín nézésnél a megállapítottól eltérő fogszínből eredő hiba, a munka végleges rögzítéséig.

6.3. Megrendelő Felelőssége

- Ha Vállalkozó a munka elkészítése folyamán Megrendelő felé jelezte, hogy a megrendelt munkát bizonyos szakmai okok miatt nem tudja teljesíteni, de ennek ellenére Megrendelő a munka változtatás nélküli folytatását kérte.

- nem megfelelően kitöltött fogtechnikai munkalap következtében létrejött hiba, például egy fontos információt (Antagonista változni fog) tartalmazó jelölőnégyzet üresen marad és ennek következtében a Megrendelő és a páciens nem kapja meg a kívánt esztétikai végeredményt.

- nem megfelelő, az alapvető szakmai szabályoktól eltérő tervezés következtében létrejött hiba, például túl nagy fesztávú híd készíttetése, ami terhelés hatására rövid időn belül eltörik.

- a munka készítése során ki nem derült, torzult lenyomatból eredő hiba, például nem látható elhúzódás, aminek következtében a munka szájban nem lesz pontos, míg a mintán tökéletes.

- a munka készítése során kiderült, Megrendelő felé Vállalkozó által jelzett, torzult lenyomatból vagy nem precíz előkészítésből eredő hiba, amit Megrendelő általi utasítás alapján Vállalkozó a gipszmintán korrigálni volt kénytelen - újbóli, precízebb lenyomatvétel helyett.

- nem tökéletes harapásvételből eredő hiba, például mattpróba után fémvázig visszacsiszolt rágófelszíni korrigálás.

- ideiglenes pótlás készítésének elmaradásából adódó hiba, például ha a pótlás elkészítése alatt az antagonista elongálodott, így a pótlás emelni fog.

- az Általános Vállalási Határidőknél rövidebb (különös tekintettel az extrém módon rövidebb) határidővel rendelt munkáknál, például a szükséges technológiai folyamatok betarthatóságának hiányából eredő hiba.

- a Megrendelő által megadott, és a munkalapon rögzített fogszín utólagos módosítása, például ha ezért újra kell készíteni a leplezést.

- az ajánlott váz-, vagy mattpróbák elmaradásából eredő korrekciós munkák, például ilyen esetekben a következő fázis javíttatása, vagy a hibásan megállapított középvonal későbbi – esztétikus módon szinte kivitelezhetetlen – korrekciója.

- Vállalkozó által elkészített munkán a Megrendelő által a szakma szabályaival ellentétes módon elvégzett bármely változtatásból eredő hiba, például egy cirkon korona/híd átadásnál való occlusalis becsiszolása vízhűtés nélkül, majd beragasztása. Ilyen esetben mindig vissza kell küldeni Vállalkozónak a korrekció következményeinek kijavítására, ezzel elkerülve a mikró-repedésekből adódó későbbi lepattanásokat. (Természetesen az ilyen esetek időben való felderítésére szolgál a Mattpróba, ahol minden további következmény nélkül megvalósítható Megrendelő részéről egy ilyen korrekció.)

6.4. Abban az esetben, ha a minőségi kifogás során mindkét fél felelőssége megállapítható, akkor Feleknek a mellérendeltségi viszonyukat biztosítva, közös nyilatkozatukban elhangzó megállapodásuk az irányadó, egyebekben a Ptk. kármegosztásra vonatkozó szabályai követendőek.

A minőségi kifogás intézése során a felek között keletkező vita esetén polgári bíróság előtt van lehetőség az igény bejelentésére.

+36-70/383-5562
foto@dentendre.hu
térkép
Dentendre Kft.


...vegye fel velünk a kapcsolatot:

Kerüljünk kapcsolatba!