dentendre@dentendre.hu

Telefon: +36-70/383-5562

1054. Budapest, Bank u. 6. (Térkép)

Általános szerződési feltételek

Olvassa el itt vagy töltse le számítógépére. ÁSZF letöltése

VÁLLALKOZÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

1. A szerződés tárgya

1.1 Jelen szerződés tárgyát Vállalkozó által elvégzendő, esetileg meghatározott fogtechnikai munkák és az ahhoz kapcsolódó Megrendelői ellenszolgáltatások általános feltételei képezik.

2. A Vállalkozó kötelezettségei

2.1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező, esetileg meghatározott fogtechnikai munkákat kifogástalan minőségben, - a szakma szabályainak szigorú betartása mellett -, a Megrendelő által pontosan kitöltött „Dentendre Fogtechnikai Munkalap” (1. számú melléklet) alapján elvégezni.

2.2. Vállalkozó a megrendelés tárgyát képező lenyomat minőségét köteles megvizsgálni és visszautasítás vagy korrekciós igény esetén 24 órán belül visszajelzést adni a Megbízónak. Amennyiben ez nem történik meg, akkor ez automatikusan azt jelenti, hogy a Vállalkozó a megrendelés tárgyát képező lenyomatot minőségi szempontból átvettnek értékeli és nem él a reklamáció lehetőségével. A további kockázat így a Vállalkozót terheli.

2.3. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat saját költségén a Megrendelő által megadott helyszínre és a munkavégzés különös szempontjai alapján kölcsönösen elfogadott határidőre leszállítani.

2.4. Vállalkozó köteles a fogtechnikai árlistát (2. számú melléklet) Megrendelő rendelkezésére bocsátani, mely alapján az elszámolás történik. Vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja, melyet az életbelépés előtt Megrendelővel egyeztetni köteles.

2.5. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a leegyeztetett határidők esetleges csúszásáról egyedi Megrendelői igények szerint előre tájékoztatni, vele azt leegyeztetni. Amennyiben a tájékoztatás Vállalkozó hibájából nem történik meg, úgy kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek az elkészítendő munka leszállítása és az eredeti időpont között eltelt időszakra az adott munkára vonatkozó vállalkozói díjnak 1%/óra mértékében. Ez az összeg a tárgy hónapban készült elszámolásban szereplő adott munka vállalkozói díjából kerül levonásra.

2.6. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkavégzés időszakos beszüntetéséről (pl. nyári-, illetve karácsonyi szabadság, stb.) egy hónappal előre tájékoztatni.

2.7. Vállalkozó köteles a közüzemi szolgáltatók által a Vállalkozó tudomására jutott – a munkavégzést megakadályozó - előre jelzett szolgáltatás szüneteltetéséről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

2.8. Vállalkozó köteles a Megrendelő által felmerülő esetleges sürgős munkát befogadni, amennyiben azt Megrendelő részéről felelős személy előre jelezte és Vállalkozóval leegyeztette. Ha Vállalkozó ezt az elérkezett időpontban visszautasítja, úgy az adott munka egy másik Fogtechnika által elkészített munkadíja Vállalkozót terheli.

2.9. Vállalkozó köteles az általa megadott elérhetőségeken munkaidőben - illetve tekintettel a Megrendelő rendelési idejére esetenként munkaidőn túl is - a gördülékeny munkavégzés érdekében Megrendelő rendelkezésére állni.

3. A Megrendelő kötelezettségei

3.1. Megrendelő köteles a megrendelés tárgyát képező munkákat Vállalkozó telephelyére eljuttatni, mégpedig olyan rövid idő alatt, ami a kért elkészítési időpontot negatívan nem befolyásolja. Költségtérítés terhe mellett a munkaszállítással Vállalkozó is megbízható.

3.2. Megrendelő köteles a Dentendre Fogtechnikai Munkalapot megfelelően – a Vállalkozótól elvárt precizitással azonos mértékben, mindig az adott paciens ellátásának érdekeit messzemenően szem előtt tartva – kitölteni, és a különböző munkafolyamatok vagy egyedi próbák során felmerülő újabb információkat, előforduló változtatásokat és kéréseket az aktuális időpont megjelölése mellett azon rögzíteni.

3.3. Megrendelő tudomásul veszi az egyes munkafolyamatok Általános Vállalási Határidejét, amik a minőségi munkavégzés érdekében a Vállalkozó által használt speciális fogászati anyagokhoz mellékelt gyártói utasításokban szereplő precíziós technológiai folyamatok pontos betartása érdekében-, és időgazdálkodási szempontból minimális mértékben lettek megállapítva.

3.3.1. Speciális esetekben - Megrendelő felelősségvállalása mellett - az ennél rövidebb határidők kivitelezése is kérhető, melyért Vállalkozó 1%/óra sürgősségi felárat számolhat fel az adott munkadíj összegének mértékében. Ilyen esetekben - különös tekintettel az extrém mértékű határidő csökkenésre - garanciavesztés léphet fel, melyet mindenkor Vállalkozó egyedileg határoz meg. (3. számú melléklet).

3.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó esetenként a munkák lehető legjobb módon való kivitelezése érdekében - Megrendelő tudta mellett és jóváhagyásával ­- más fogtechnikus alvállalkozókat is igénybe vehet, akiknek tevékenységéért úgy felel, mintha a feladatokat saját maga látta volna el.

4. Pénzügyi elszámolás

4.1. Vállalkozó köteles az adott tárgyhavi tételes pénzügyi elszámolást a következő hónap 2. (második) munkanapjáig Megrendelő részére - futár útján, vagy akár egy soron következő munkával - eljuttatni, melyben a munkalapok alapján meghatározott időpont szerint az adott hónap utolsó napjáig elkészült és leszállított munkák szerepelnek.

4.2. Megrendelő jogosult a tételes pénzügyi elszámolás kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül, azzal kapcsolatban észrevételt tenni. Amennyiben az észrevétel a megadott határidőig Vállalkozóhoz nem érkezik meg, az elszámolást Vállalkozó elfogadottnak tekinti.

4.3. Megrendelő a tételes pénzügyi elszámolás alapján megállapított - és az esetleges jogos Megrendelői észrevétel után korrigált, illetve ezen lehetőség elmaradása esetén elfogadottnak tekintett - vállalkozói díjat a Vállalkozó által kibocsátott számlán megjelölt esedékességgel köteles megfizetni készpénzben Vállalkozónak vagy képviselőjének, vagy átutalással a Vállalkozó Budapest Banknál vezetett 10100792-42861600-01004006 forint számlájára.

4.4. Amennyiben Megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy minden késedelmes naptári nap után az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni, mely a következő havi tételes pénzügyi elszámolásban kerül kimutatásra.

5. Garanciális feltételek

5.1. Vállalkozó az általa készített rögzített-, valamint kombinált fogművekre, illetve kivehető fogsorokra rendeltetésszerű használat esetén 2 (kettő) év jótállást vállal.

5.2. Fogsor alábélelésre és törésjavításra 1 (egy) hónap, ideiglenes koronákra és hidakra 3 (három) hónap a jótállási idő.

5.3. Ideiglenesen beragasztott hidakra garanciát NEM vállalunk!

5.4. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített munkák szájban történő rögzítésével a teljesítést kifogástalan minőségben elfogadta, ezzel a jótállási idő kezdetét veszi.

5.5. Vállalkozó az általa készített és Megrendelő által elfogadott, a munka jellegéből adódóan szükséges próbák során (az adott paciens, a Megrendelőt képviselő kezelő-fogorvos és a Vállalkozót képviselő fogtechnikusi hármas részvételével) kialakított minőségi és esztétikai közös nevező létrejöttével, a fogművek szájban történő végleges rögzítése által megkezdett használat után esztétikai kifogást (pl. szín, forma) nem fogad el.

5.6. Vállalkozó a saját maga által elkészített-, illetve az adott munkákkal kapcsolatban megbízott alvállalkozók munkáira vállal jótállást. Az esetlegesen jogos minőségi kifogás kijavítása mellett, a páciens egyéb felmerülő költségeit nem áll módjában megtéríteni. A páciens és az orvos közötti jogvita Vállalkozóra át nem terhelhető, Vállalkozó kizárólag a Megrendelővel áll jogviszonyban.

6. A minőségi kifogások intézése

6.1 Megrendelő - a kezelés időtartamára vele jogviszonyban álló páciens részéről felmerülő, a Vállalkozó által elkészített munkával kapcsolatos - minőségi kifogás esetén köteles a paciens által közölt tényeket változatlanul, jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyv felvételére a 49/2003 (VII.30.) GKM. rendelet szabályai vonatkoznak. A kifogás bejelentéséről köteles haladéktalanul értesíteni Vállalkozót, illetve átadni részére a jegyzőkönyv egy példányát (4. számú melléklet). Vállalkozó a kifogásolt munka állapotáról való meggyőződése után írásban nyilatkozik arról, hogy a hiba oka melyik fél felelősségi körébe tartozik.

6.2. A Vállalkozó felelőssége

- a megrendelő által pontosan kitöltött munkalapon rögzített megrendeléstől eltérő munka készítéséből adódó hiba, például ha szóló koronát kértek a munkalapon, de híd érkezett.

- a munkának a lenyomatból készült mintától való eltérés miatti hiba, például ha a korona széle eláll, vagy rövidebb.

- a megrendelő által vett harapástól való eltérés miatti hiba, például ha rés van az antagonista felé, vagy jelentős emelés tapasztalható.

- a felhasznált anyagok hibájából-, minőségéből-, az önhibából be nem tartott technológiai folyamatokból eredő hiba, például ha rendeltetésszerű használat mellett eltörik egy híd.

- a megrendelt fogszínkulcs szerinti fogszíntől, illetve személyes fogszín nézésnél a megállapítottól eltérő fogszínből eredő hiba, a munka végleges rögzítéséig.

6.3. Megrendelő Felelőssége

- Ha Vállalkozó a munka elkészítése folyamán Megrendelő felé jelezte, hogy a megrendelt munkát bizonyos szakmai okok miatt nem tudja teljesíteni, de ennek ellenére Megrendelő a munka változtatás nélküli folytatását kérte.

- nem megfelelően kitöltött fogtechnikai munkalap következtében létrejött hiba, például egy fontos információt (Antagonista változni fog) tartalmazó jelölőnégyzet üresen marad és ennek következtében a Megrendelő és a páciens nem kapja meg a kívánt esztétikai végeredményt.

- nem megfelelő, az alapvető szakmai szabályoktól eltérő tervezés következtében létrejött hiba, például túl nagy fesztávú híd készíttetése, ami terhelés hatására rövid időn belül eltörik.

- a munka készítése során ki nem derült, torzult lenyomatból eredő hiba, például nem látható elhúzódás, aminek következtében a munka szájban nem lesz pontos, míg a mintán tökéletes.

- a munka készítése során kiderült, Megrendelő felé Vállalkozó által jelzett, torzult lenyomatból vagy nem precíz előkészítésből eredő hiba, amit Megrendelő általi utasítás alapján Vállalkozó a gipszmintán korrigálni volt kénytelen - újbóli, precízebb lenyomatvétel helyett.

- nem tökéletes harapásvételből eredő hiba, például mattpróba után fémvázig visszacsiszolt rágófelszíni korrigálás.

- ideiglenes pótlás készítésének elmaradásából adódó hiba, például ha a pótlás elkészítése alatt az antagonista elongálodott, így a pótlás emelni fog.

- az Általános Vállalási Határidőknél rövidebb (különös tekintettel az extrém módon rövidebb) határidővel rendelt munkáknál, például a szükséges technológiai folyamatok betarthatóságának hiányából eredő hiba.

- a Megrendelő által megadott, és a munkalapon rögzített fogszín utólagos módosítása, például ha ezért újra kell készíteni a leplezést.

- az ajánlott váz-, vagy mattpróbák elmaradásából eredő korrekciós munkák, például ilyen esetekben a következő fázis javíttatása, vagy a hibásan megállapított középvonal későbbi – esztétikus módon szinte kivitelezhetetlen – korrekciója.

- Vállalkozó által elkészített munkán a Megrendelő által a szakma szabályaival ellentétes módon elvégzett bármely változtatásból eredő hiba, például egy cirkon korona/híd átadásnál való occlusalis becsiszolása vízhűtés nélkül, majd beragasztása. Ilyen esetben mindig vissza kell küldeni Vállalkozónak a korrekció következményeinek kijavítására, ezzel elkerülve a mikró-repedésekből adódó későbbi lepattanásokat. (Természetesen az ilyen esetek időben való felderítésére szolgál a Mattpróba, ahol minden további következmény nélkül megvalósítható Megrendelő részéről egy ilyen korrekció.)

6.4. Abban az esetben, ha a minőségi kifogás során mindkét fél felelőssége megállapítható, akkor Feleknek a mellérendeltségi viszonyukat biztosítva, közös nyilatkozatukban elhangzó megállapodásuk az irányadó, egyebekben a Ptk. kármegosztásra vonatkozó szabályai követendőek.

A minőségi kifogás intézése során a felek között keletkező vita esetén polgári bíróság előtt van lehetőség az igény bejelentésére.

7. Titoktartási kötelezettség

7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös tevékenységük folytán felmerülő információkat és adatokat üzleti titokként kezelik, azt kizárólag egymással történő egyeztetés és engedélyezés után adhatják át harmadik félnek.

7.2. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az általa megrendelt fogászati munkákról szóló felvételeket és a vele kapcsolatos információkat Vállalkozó információs anyagaiban korlátozás nélkül referenciaanyagként felhasználja.

8. A szerződés felmondása

8.1. A szerződés mindkét fél részéről 30 napos felmondási idővel, írásban mondható fel. A felmondási idő a felmondás címzett által történt kézhezvétel napját követő napon kezdődik.

8.2. Vállalkozó köteles elkészíteni a felmondási idő előtt hozzá eljuttatott és általa befogadott megrendeléseket.

8.3. Megrendelő köteles a Vállalkozó által a felmondási idő előtt megrendelt munkák ellenértékét az elkészült munka átadását követően a pénzügyi elszámolás pontjaiban részletezett módon kiegyenlíteni.

8.4. Vállalkozó jótállási kötelezettsége az addig elkészült és átadott munkákra a szerződés megszűnése után is érvényben marad.

8.5. Bármely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult azonnali felmondásra, a másik félhez intézett írásos és indokolt felmondással.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba, és meghatározatlan időre jön létre.

9.2. jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésekre vonatkozó szakaszait kell alkalmazni.

9.3. Szerződő felek a jelen, 7 (hét) folyamatosan sorszámozott oldalból, 9.3. pontból valamint 5 (öt) darab mellékletből álló szerződés magyar nyelvű példányait elolvasták és közösen értelmezték, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. A jelen szerződés egymással szó szerint megegyező példányaiból a szerződő felek 1-1 (egy-egy) példányt egymás által aláírva átvettek.

+36-70/383-5562
foto@dentendre.hu
térkép
Dentendre Kft.


...vegye fel velünk a kapcsolatot:

Kerüljünk kapcsolatba!